Meny

Vedtekter

Vedtekter for Asker og Bærum historielag

(Vedtatt på årsmøtet 2. mars 2010. Endret på årsmøtene 30. mars 2017 og 20. mars 2019)

 

§1. Formål

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

 

§2.  Virksomhet

For å nå formålet kan laget, alene eller i samarbeid med andre:

– arrangere møter, kurs og turer

– arbeide med utgivelse av årbok og andre historiske skrifter/bøker

– samle inn/formidle muntlig tradisjon, stedsnavn, slektshistorie, fotografier,

gjenstander av historisk interesse samt registrere og dokumentere innsamlet

materiale

– delta i debatt når det gjelder kulturvern for eksempel som høringsinstans i

relevante kommunale, fylkeskommunale og nasjonale saker.

 

§3. Organisatoriske forhold

Laget kan stå tilsluttet Landslaget for lokalhistorie.

 

§4. Medlemskap

Laget har følgende medlemskategorier:

– personlige medlemmer

– husstandsmedlemmer (betaler 50 % av hovedmedlemmets årskontingent)

– lokale historielag, institusjoner, organisasjoner eller lignende

– æresmedlemmer (betaler ikke årskontingent)

– livsvarige medlemmer (adgang til nytegning opphørte 21.2.2007)

Medlemmer eller husstander får årboken gratis.

Medlemmer som ikke har betalt kontingent de siste to år strykes som medlem.

 

§5. Årsmøtet

Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars hvert år. Medlemmer varsles

om årsmøtet minst fire uker i forveien. Minst to uker i forveien skal medlemmer

tilsendes årsmøtedokumentene: saksliste, årsberetning, årsregnskap og innkomne

forslag. Medlemmer kan be om å få tilsendt årsmøtedokumentene i vanlig post.

Årsmøtet ledes av styrets leder om ikke styret har besluttet at ordstyrer skal velges

av årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

  1. godkjenning av innkalling og saksliste
  2. valg av to medlemmer til å underskrive protokollen sammen med møteleder
  3. årsberetning
  4. årsregnskap og revisors beretning
  5. årskontingent
  6. eventuelle innsendte saker (f.eks. vedtektsendring)
  7. valg av styre, revisor og valgkomite.

Medlemmer som møter personlig og som har betalt årskontingent, samt æres- og

livsvarige medlemmer, har tale-, forslags- og stemmerett. Medlemmer kan ikke la

seg representere ved fullmakt. Årsbetalende institusjon, organisasjon eller

tilsvarende kan møte med én representant som har samme rettigheter som et

personlig medlem.

 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, skal være sendt skriftlig til styret senest

4 uker før årsmøtet. Slike saker blir avgjort på årsmøtet ved vanlig flertall. Ved

stemmelikhet anses forslaget som falt.

Årsmøtet velger styrets leder samt 7 styremedlemmer, revisor og valgkomite med 3

medlemmer. Leder velges for et og styremedlemmer for to år av gangen, slik at det

alltid er ett eller flere styremedlemmer på valg. Antallet styremedlemmer på valg

skal være så nær halvparten som mulig. Hvis et styremedlem trer ut utenfor tur,

velges nytt medlem i dennes sted bare for den tid som gjenstår av vedkommendes

valgperiode.

 

Valget foregår skriftlig dersom et av de stemmeberettigede medlemmer forlanger det.

For å bli valgt må en kandidat oppnå minst halvparten av stemmene. Om

nødvendig avholdes flere valgomganger der den kandidaten som oppnår færrest

stemmer for hver gang strykes. I disse valgomgangene telles stemmer som er avgitt

på andre kandidater eller blanke stemmer som avgitte.

 

Ekstraordinært årsmøte skal holdes hvis styret, revisor eller en 1/5 av

medlemmene i laget krever det. Møtet innkalles med minst 1 måneds varsel og skal

bare behandle de saker som er nevnt i innkallingen.

 

§6. Styret

Laget ledes av et styre på 8 medlemmer. Styret fordeler ansvar og arbeidsoppgaver

seg imellom (for eksempel nestleder, kasserer/økonomiansvarlig, sekretær,

kontaktperson ved reguleringssaker). Styret holder møte når lederen finner det

hensiktsmessig, eller når to styremedlemmer krever det. Styret er beslutningsdyktig

når leder eller nestleder samt tre styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet er

lederens eller i dennes fravær nestleders stemme avgjørende.

Styret innstiller i saker som forelegges årsmøtet og har ansvar for at det er samsvar

mellom lagets inntekter og omfanget av lagets aktiviteter og oppgaver, slik at

tillitsvalgte eller andre ikke påføres økonomisk tap. Styret kan avgjøre medlemskap

i Landslaget for lokalhistorie.

 

Styret skal jevnlig arrangere medlemsmøter og andre aktuelle tiltak. Styret sender

ut program til medlemmene for møter, turer eller befaringer 1 eller 2 ganger om

året.

 

Styret kan oppnevne de rådgivende utvalg det finner nødvendig; likeså personer

eller grupper til å ivareta spesielle funksjoner eller historisk-faglige oppgaver. Styret

oppnevner redaktør til årboken. Realisering av publikasjoner ellers, vurderes også

av styret.

Styret kan årlig tildele litteraturpris til en person som har gjort en innsats for

formidling av lokalhistorie.

Styret kan utnevne spesielt fortjente personer til æresmedlemmer. Vedtaket må

være enstemmig.

 

§7. Valgkomiteen

Laget skal ha en valgkomite med tre medlemmer. Valgkomiteen legger frem sitt

forslag på årsmøtet.

 

§8. Vedtektsendring

Vedtektsendring kan bare bli behandlet på ordinært årsmøte. Det kreves at minst

2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget for at en

endring skal være gyldig.

 

§9. Protokoller

Lagets protokoller oppbevares av Bærum bibliotek, lokalhistorisk avdeling på

Bekkestua.

 

§10. Oppløsning

Dersom et ordinært årsmøte vedtar at laget skal legges ned, skal saken behandles

på et ekstraordinært årsmøte minst 1, maksimalt 3 måneder senere. Det kreves at

minst ¾ av de fremmøtte stemmeberettigede, stemmer for forslaget for at

oppløsningen skal være gyldig.

Hvis laget blir oppløst eller går inn, deler de to kommunene lagets eventuelle

eiendom.

Adresse

c/o                              Erling Bergsaker
Brusetveien 69
1395 Hvalstad

Asker og Bærum Historielag

Asker og Bærum Historielag har til formål å verne om lokale kulturminner og spre kunnskap om vår fortid.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler), for trafikkmåling og optimalisering av innhold, vi lagrer ingen personlige data. Les mer