Rydding av Prinsehaugen

Etter mange års tilgroing skal Prinsehaugen omsider snart gjenoppstå som et vakkert kulturminne langs Kirkeveien på sletta forbi Asker Prestegård. Etter iherdig innsats har Asker og Bærum Historielag fått i stand en avtale med Opplysningsvesenets fond (OVF). OVF forvalter verdier av kirkelig gods som skriver seg langt tilbake fra da kirken var en stor eindomsbesitter. Se nærmere info om OVF.
21. mai deltok vår styreleder Frøydis Bryhn Ross på befaring med Ivar Tollan i OVF. Her ble historielagets planer presentert og det ble gitt aksept for at rydding kunne påbegynnes. Etter grundig planlegging kunne prosjektleder John R Hanevold og hans team starte det forberedende arbede fredag 21.juni. Felling av større trær kan først gjennomføres etter at skuronna er over.
Prinsehaugens sydside, foto fra 2010
Prinsehaugens sydside, foto fra 2010
Utsyn fra nordsiden, juni 2014
Utsyn fra nordsiden, juni 2014
Ramme for ryddearbeidet gitt av OVF
Ramme for ryddearbeidet gitt av OVF
Prisehaugenn som antas å stamme fra Vikingetiden, før 1000 e.kr, fikk sitt navn etter at kronprins Karl Johan ble oppvartet av Jacob Neumann på Prinsehaugen under hans besøk i Norge høsten 1815. Det var etter "kalaset" på gravhaugen at haugen fikk navnet sitt. Karl Johan var svensk kronprins til 1818 da han overtok som konge, Karl III Johan i Personalunionen med Sverige (skrift 45/2005 - Asker og Bærum Historielag).

Nå skal Gamlebjørka ned - 20. september

Lasse Hanevold i aksjon
Lasse Hanevold i aksjon
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Tove Tronstad
Foto: Tove Tronstad

Snart ved målet - 3. oktober

Prinsehaugen sett fra øst
Prinsehaugen sett fra øst
fra sør
fra sør
fra vest
fra vest
Nå gjenstår bare litt opprydding, stubbene skal jevnes med terrenget og det skal settes opp et fint skilt.

Restaurering av Vøiensmia

Vøiensmia ble bygget på en parsell kjøpt av Vøyen (Asker) vestres grunn ifølge skylddelingsforretning tinglyst i 1874. Peder Olsen Solstad bygget en smie og et hjulmakerverksted på parsellen. Smia bestod opprinnelig av et hus som var delt i smie og verksted/bryggerhus. Selve smia er blitt revet, men huset slik det står i dag, bærer historien om smed- og hjulmakervirksomhet i seg. Solstadbrødrenes smie og hjulmakerverksted ligger tett inntil en bygdevei som går gårdimellom. Hit kom bøndene for å sko hesten og få utført smiarbeid. I dag er huset preget av forfall.

Smeden var en viktig håndverker i det gamle bonde samfunnet, og smia representerer derfor et minne fra en historisk periode som er grunnlaget for vår tid. Asker og Bærum Historielag har derfor i samarbeid med eier i 2012 begynt å restaurere huset utvendig. Det er på dugnad senket terreng inntil smia, reparert fundament og laget drenering samt reparert tak og lagt på gammel takstein.
Før vi begynte.
Før vi begynte.
Tidens tann.
Tidens tann.
Dugnadsgjengen
Dugnadsgjengen
Arbeidet igang
Arbeidet igang
Taket repareres
Taket repareres
Foto: Toril Dammen og Knut Omland


November 2013

Foto: Toril Dammen, eier av smia.
Foto: Toril Dammen, eier av smia.
 
 
 
 
Vøiensmia er reddet før den kollapset helt. Takket være dyktige og entusiastiske dugnadsfolk er målet nådd. To av dugnadsdeltakerne bør nevnes spesielt: Sivilingeniør Knut-Ivar Edvardsen og tømrermester Pål Gresslien. Uten deres kompetanse hadde vi vel knapt nådd målet. Vi må imidlertid ikke glemme flere av historielagets medlemmer som deltok.
Etter forslag fra sivilarkitekt Jan Andersen vil smia stå ubehandlet 1 til 2 år før beising eller maling. Dette for at ytterpanelen der nye bord er benyttet skal "grånes".

Arbeidet med restaurering av Vøiensmia ble 11. desember 2013 hedret med Akershus Kulturvernråds Kulturvernpris, Gjertrud-prisen for 2013. Rådets leder Eivind Strømman overleverte det synlige bevis til lagets leder Frøydis Bryhn Ross. Prisen består av et diplom og en pengesum og går til en person, en gruppe eller en forening som har gjort en spesiell innsats for å bevare et materielt eller immaterielt kulturminne. Det deles ut én pris for hver av regionene i Akershus, og i Vestregionen (Asker og Bærum) gikk den altså til dugnadsgjengen som har satt i stand Vøiensmia. Strømman uttrykte ønske om at prisen vil virke som en inspirasjon både for mottakerne og for andre frivillige.


Mars2014

Vi har fått klarsignal til å gå videre i restaureringsarbeidet. Arbeidet er omfattende. Muremester Svein Muldal som skal forestå oppbyggingen beskriver tilstanden til smias murverk slik: Bakerovnen er rast sammen, pipen over taket mangler, pipen innvendig er sprukket opp, kraftig forskyvning i murverket, stort behov for ommuring og omfuging av tegl, nødvendig pussutbedringer over det hele og til slutt overhaling av vedovn og brannmur i tilstøtende oppholdsrom. Primus motor John R. Hanevold innkaller til dugnad, nå skal smia først ryddes så kan esse og ovn bygges opp igjen. Murmesteren viser oss detaljene og veileder oss i hva vi skal ta vare på og sortere. Grov stein som skal danne fundament settes til side. Det sammenraste murverket renses for mørtel og sorteres og stables. Det meste av tegelstein og teglrester, ildfast stein kan gjenbrukes. Leiren som mest så ut som bøss, opprinnelig brukt til isolasjonsmateriale mellom ovnsdelene, kan også gjenbrukes og ble samlet i sekker. Vi fant også smedens slitte tresko. Det skal bli spennende å følge med på det videre oppbyggingsarbeidet.
Dugnadsleder John R Hanevold og muremester Svein Muldal
Dugnadsleder John R Hanevold og muremester Svein Muldal
Støpjernstamp for oppvarming av vann til bruk i produksjonen
Støpjernstamp for oppvarming av vann til bruk i produksjonen
Baksiden av den sammenraste bakerovnen
Baksiden av den sammenraste bakerovnen
Framsiden av bakerovben
Framsiden av bakerovben
Fyreluke under stampen
Fyreluke under stampen
Røykavtrekket
Røykavtrekket
Tid for planlegging og oppsummering
Tid for planlegging og oppsummering
Skorsteinen på plass
Skorsteinen på plass

Juni 2016

Torsdag 2. juni ble så endelig den nyrestaurerte Vøiensmia innviet i stråleden forsommervær. Etter feiende toner fra Asker Musikkorps ønsket Frøydis Bryhn Ross velkommen til feiringen. Ross har sammen med John R. Hanevold vært Historielagets initiativtaker og drivkraft bak det omfattende arbeidet restaureringen har medført. De orienterte begge om prosessen som har forvandlet et falleferdig lite «uthus» til noe som kan utvikle seg til et spennende sted for unge og gamle som ønsker å bli bedre kjent med Askers mangfoldige historie. Smia bør ikke minst inngå som «pensum» i skolen.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Vidar Skovli.

Fadder for kulturminner


Vil du være fadder for et kulturminne i Asker eller Bærum? Kulturminner finner vi over alt. De trenger å vernes om og holdes ved like.
Som kulturminnefadder kan du være med på å ta vare på våre bygders historie ved å utføre vedlikehold og ha tilsyn med et kulturminne.

Fadderoppgaver er å v ta vare på et kulturminne i nærmiljøet ved å holde det ryddig og pent ved stedet, melde fra til din kontaktperson i Historielaget om skader og melde fra til din kontaktperson om det trengs hjelp til større arbeider enn du/dere kan gjøre selv

Enkeltpersoner, familier, barnehager, skoler, eldresentre, vennegrupper - alle er velkomne som faddere. Skulle du/dere ønske avløsning, melder dere i fra til kontaktpersonen i styret.

Historielaget ønsker å engasjere alle som har et sted de er glad i, og som de vil ta vare på. På den måten kan vi dele ikke bare gleden over vår nære historie, men også arbeidet med å synliggjøre vår rike kulturarv slik at den føles så nær og viktig som den er i vår hverdag.

Velkommen som fadder!

Kalkstien Gjettum.

Kalkstien er ca. 2,5 km. lang og går fra Gjettum til Dælivann. Den er merket med kalkovnsignaler. Tilretteleggingen er et samarbeid mellom grunneiere, Bærum kommune og Asker og Bærum Historielag og ble gjennomført i 2004. Opplysninger om kalkbrenning i Asker og Bærum finner du i Kjell Kittelsen's bok "Brent kalk" utgitt av Asker og Bærum Historielag. Opplysninger om kalkstien finner du på internettadressen "Kalkstien Gjettum".

Representanter fra Historielagets styre ryddet og kontrollerte stien og opplysningsskilt i 2012.
Harald Kolstad rydder kalkstien.           Foto: Knut Omland
Harald Kolstad rydder kalkstien. Foto: Knut Omland
Else Bergset rydder kalkstien. Foto Knut Omland
Else Bergset rydder kalkstien. Foto Knut Omland

Vøiensmia.

Vøiensmia ble bygget på en parsell kjøpt av Vøyen (Asker) vestres grunn ifølge skylddelingsforretning tinglyst i 1874. Brødrene Peder Olsen Solstad og Jørgen Olsen bygget en smie og et hjulmakerverksted på parsellen. Smia bestod opprinnelig av et hus som var delt i smie og verksted/bryggerhus. Selve smia er blitt revet, men huset slik det står i dag, bærer historien om smed- og hjulmakervirksomhet i seg. Solstadbrødrenes smie og hjulmakerverksted ligger tett inntil en bygdevei som går gårdimellom. Hit kom bøndene for å sko hesten og få utført smiarbeid. I dag er huset preget av forfall.

Smeden var en viktig håndverker i det gamle bonde samfunnet, og smia representerer derfor et minne fra en historisk periode som er grunnlaget for vår tid. Asker og Bærum Historielag har derfor i samarbeid med eier i 2012 begynt å restaurere huset utvendig. Det er på dugnad senket terreng inntil smia, reparert fundament og laget drenering samt reparert tak og lagt på gammel takstein.

Pek på bilder:
Før vi begynte
Tidens tann
Taket repareres
Dugnadsgjeng
Arbeid i gang
Foto: Toril Dammen og Knut Omland

Dugnad på Dalbo etter gjengrodde helleristninger.

Arkeolog Pia Skipper Løken har ansvaret for tilrettelegging av kulturminner for publikum. Fredag (17/9-10) var hun på befaring med tre fra Asker og Bærum Historielag for å drive oppryddende dugnad rundt helleristningene ved Dalbo gård slik at egen landskapsarkitekt kan starte sitt arbeid. For å lette tilgjengeligheten vil det bli anlagt ny rundløype som gjør at interesserte ikke trenger å krysse det private gårdstunet.


Dugnadsgjengen i full aktivitet. Ildsjeler: Fra venstre Einar Skage Andersen, Reidulv Hatlevoll,
arkeolog Pia Skipper Løken og Harald Kolstad.
Det er ikke lett å se spor etter helleristninger i steinen i dag.
Det er ikke lett å se spor etter helleristninger i steinen i dag.
Foto og reportasje i Budstikka ved Freddy Nilsen.
Foto og reportasje i Budstikka ved Freddy Nilsen.
HELLERISTNINGER VED DÆLIVANN.
Historielaget hadde vandring til hellesristningsfeltene ved Dælivann 28. august 2007. Bildene viser professor Einar Østmo som setter hellesristningene inn i en historisk sammenheng for en lydhør gruppe historielagsmedlemmer og en helleristning av et skip, som er typisk for feltene ved Dælivann.
Fotograf: Knut Omland
Fotograf: Knut Omland