Utgivelser


Historielagets utgivelser.

De fleste av historielagets utgivelser er å få kjøpt hos Høvik Bokhandel eller Stabekk Bokhandel. Nyere utgivelser er i salg ved Asker Museum, Asker bibliotek, Bekkestua bibliotek samt hos Ark Asker. Utvalgte bøker kan også fåes kjøpt under historielagets arrangementer eller ved henvendelse direkte til Asker og Bærum Historielag (da tilkommer porto og eksp. utgifter). Som medlem av Asker og Bærum Historielag er årboken inkludert i medlemskapet.

Historielaget utgav sitt første årsskrift i 1956 og har utgitt i alt 57 årsskrift/årbøker. Årskrift fra nr. 1 til og med 41 er innbundet i bøker "Vest for byen" I til IX.
Historielaget har utgitt 16 bøker. Den første ble utgitt i 1965 og den siste i 2008. Liste over utgitte bøker med forfatter, årsskrift/årbok med redaktør samt innbundne "Vest for byen" kan leses som Pdf fil nedenfor.

Litteraturoversikt.pdf

Emneoversikt.

Historielaget årskrift/årbok dekket et stort antall emner. Historielaget har fått laget en emneoversikt, med referanser til hvor emnet er behandlet. Oversikten er utarbeidet av Svein Wilhelmsen. Emneoversikten finner du som PDF fil nedenfor.

Emneoversikt.pdf

Utgivelser for salg.

Se oversikten her (oppdatert januar 2014).

Årbok for Asker og Bærum Historielag - skrift nr. 56 - 2016

Årsak og virkning er to vesentlige og helt nødvendige begreper for å forstå hvorfor vi som enkeltmennesker og verden som helhet befinner
seg der vi er. Dette året, 20 15, har vært et jubileumsår for begivenheter knyttet til 2.verdenskrig og nordmenns opplevelse av den. Det er 75 år siden krigen begynte, og det er 70 år siden den ble avsluttet. I mange sammenhenger har de fem krigsårene vært markert, og det har vært mange feiringer av maidagene i 1945.

Historielagets årbok 2016 har tekster knyttet til disse viktige årene, men vår lokale historie er så mye mer. Årets innhold følger en firedelt hovedinndeling. Det begynner med tekster knyttet til generell lokal historie, følges opp med omtale av næeringslivets utvikling, av bygdenes infrastruktur, og av temaet krig og politikk. Alt i alt strekker innholdet seg tidsmessig over en periode på 200 år.

Du som leser, er en del av denne historien. Rammen rundt våre liv idag, har i hay grad sin opprinnelse i det som har skjedd i lokalmiljøet i denne perioden. Årsak og virkning er forklarende begreper.

Velkommen til Årboken!
Hilsen redaksjonskomitéen
Tor Wisting

ISBN 978-82-90095-19-7
ISSN 1504-3649


Årbok for Asker og Bærum Historielag - Skrift 55 - 2015

Asker og Bærum Historielags Årbok nr 55 foreligger nå under temaet Asker og Bærum i historisk lys. Fra å være et tynt befolket område med hovedvekt på landbruk, har bygdene utviklet seg med et høyst variert næringsliv, ofte basert på moderne, fremtidsrettet høyteknologi.

I årets Årbok vil vi gjennom et utvalg artikler vise sider av denne utviklingen, og forutsetningen for at vi er der vi er idag. Innholdet presenteres i tre hoveddeler: Asker og Bærum slik det den gang var, hvordan det var i krigsårene, og utviklingen av infrastrukturen - det som muliggjorde moderniseringen vi i dag tar som en selvfølge.
Fra det historiske tilbakeblikket kan spesielt nevnes artikkelen om Nesøygodset, på mange måter en maktfaktor på 1600-1700-tallet, og hvordan dette godsets eiere disponerte store områder i Sør-Norge. Forholdet til Kjørbo og Lysaker er gitt omfattende omtale. En rekke artikkler viser eksempler på en rivende utvikling som hvordan Nordre Høvik ble bygget ut og «den gang Borgen var Askers perle». Her kan også nevnes Bærum sykehus utvikling de første 25 år, historien om Hamang papirfabrikk, og om Høvik Lervarefabrikk, to tidlige industribedrifter i Bærum.

Avdelingen som omhandler forholdene under kridsårene inneholder artikler om alle de problemene fri idrettsutøvelse møtte, og hvordan okkupasjonsmakten grep inn mot det de mente var politiske demonstrasjoner. Hva som skjedde med Sportsklubben Grane, Asker Skiklubb og Asker Idrettslag er omfattende behandlet.
En artikkel presenterer relativt ukjent stoff om Fornebu Arbeidsleir. I den nordre del av den nye flyplassen, i Dumpa, var det anlagt en arbeidsleir for hva man kalt mindre farlige krigsfanger. Artikkelen er en dagboksberetning skrevet av professor Bjørn Føyn som sammen med andre fra universitetsmiljøet var plassert her som en reaksjon mot manglende samarbeidsvilje med okkupantene. Av andre artikler i denne delen av årboken nevnes også tvangsarbeidsleiren på Skaugum, og en episode på Billingstad der en hemmelig radiosender var gjemt, men ikke ble funnet under en rassia i en privatbolig. Som avslutningen av denne delen er det to artikler som viser sider ved NATO-virksomheten i Bærum - en del av den kalde krigen i etterkrigsårene.

Den siste delen av Årboken tar for seg sider ved utviklingen av infrastrukturen i Asker og Bærum. Her behandles temaer som en viktig del av moderniseringen av Vestregionen.Artikkelen som går lengst tilbake i tid tar for seg Bærum Jernverk og transporten av malm til og ferdige produkter fra verket. Dampskipets og togets århundre er en annen generell artikkel som viser utviklingen av transportmulighetene på 1800-tallet. Drammensbanen er et godt eksempel på hvordan først Bærum og deretter Asker utviklet seg ved hjelp av dette transport-systemet. At Drammenbanen tidlig ble en moderne jernbane illustreres ved at den var den første statsbane som ble elektrifisert. Også et par glimt fra bilens barndom er med.
Redaktør for årets utgave er Tor Wisting.

Jacob Neumanns dagboksnotater

I samarbeide med tilrettelegger Yngvar Reichelt som også har skrevet en innledningen til boken, har Asker og Bærum Historielag i anledning 200-års jubileet gitt ut en transkripsjon av Jacob Neumanns dagboksnotater fra Stortingets deputasjonsreise til Stockholm i desember 1814.

 Sogneprest i Asker Jacob Neumann ble i 1814 valgt som 4. representant fra Akershus amt til det overordentlige Storting. Han var medlem av deputasjonen som skulle reise til Stocholm for å hilse Carl XIII som Norges konge samt overbringe ham Stortinges adresse og et eksemplar av Grunnloven.

Forside: Vue de Stocholm av Johan Ludwig Bleuler, ca 1835-40.

Boken kan kjøpes direkte fra Asker og Bærum Historielag og i forbindelse med møter og stands i historielagets regi.

Bokens fullstendige tittel: Historisk Beretning om den af Norges Riges overordentlige Storthing, efter Foreningen med Sverige, i Aaret 1814, udvalgte Deputations Reise til Stockholm (Utgitt 2014 - ISBN 978-82-90095-16-6).


Historien om Heggedal

"Heggedal. 1800-tallet fram til våre dager" - skrevet av Terje Martinsen - ble utgitt i nov. 2008.
heggedalboka.jpg

Terje Martinsen har på oppdrag fra Asker og Bærum Historielag skrevet en bok om industristedet Heggedal. "Med denne boka vil jeg gi en fortellende, folkelig og billedrik fremstilling av bygda," sier Martinsen. "Det har kommet mange innflyttere til Heggedal gjennom tidene, og jeg har sett et behov for å bli kjent i bygda og få rotfeste. Jeg håper at det jeg har syslet med, vil gi heggedølingene glede, at det vil styrke den lokale tilhørigheten og stoltheten av å komme fra Heggedal."

Foto: Vemund Tollefsen

Boken kan kjøpes hos Ark i Asker, Notabene i Slemmestad, Høvik bokhandel eller direkte fra Asker og Bærum Historielag.